راد فيلتر

راد فيلتر توليد کننده انواع کيسه های فيلتر
برای جمع آوری ذرات گرد و غبار معلق در هوا در صنايع مختلف